"મારી ઈમાનદારીને કારણે મારું મન વિપરીત સ્થિતિમાં પણ શાંત રહી શકતું હોય, હું ખડખડાટ હસી શકતો હોઉં અને ઘસઘસાટ ઊંઘી શકતો હોઉં, મને ભૂખ અને થાક અને પ્યાસ લાગી શકતાં હોય, મહારોગ કે દેવું ન હોય, મારું પોતાનું એક ઘર હોય અને એની નીચે મારાં સ્વજનો સાથે હું મારી દાલ-રોટી ખાઈ શકતો હોઉં, રવિવારની સાંજ મને ગમતા મારા મિત્ર કે મિત્રો સાથે હસીખુશીથી વિતાવી શકતો હોઉં તો થૅંક યૂ, ગૉડ... મારી યોગ્યતા કરતાં તે મને ઘણું વધારે આપી દીધું છે! અને જીવનના છેલ્લા દિવસ સુધી બસ આટલું રહી શકે તો.. મરતી વખતે હું કહીશ: લહેર પડી ગઈ, યાર... બક્ષીનામા- ચંદ્રકાંત બક્ષી.

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

"મારી ઈમાનદારીને કારણે મારું મન વિપરીત સ્થિતિમાં પણ શાંત રહી શકતું હોય, હું ખડખડાટ હસી શકતો હોઉં અને ઘસઘસાટ ઊંઘી શકતો હોઉં, મને ભૂખ અને થાક અને પ્યાસ લાગી શકતાં હોય, મહારોગ કે દેવું ન હોય, મારું પોતાનું એક ઘર હોય અને એની નીચે મારાં સ્વજનો સાથે હું મારી દાલ-રોટી ખાઈ શકતો હોઉં, રવિવારની સાંજ મને ગમતા મારા મિત્ર કે મિત્રો સાથે હસીખુશીથી વિતાવી શકતો હોઉં તો થૅંક યૂ, ગૉડ... મારી યોગ્યતા કરતાં તે મને ઘણું વધારે આપી દીધું છે! અને જીવનના છેલ્લા દિવસ સુધી બસ આટલું રહી શકે તો.. મરતી વખતે હું કહીશ: લહેર પડી ગઈ, યાર... બક્ષીનામા- ચંદ્રકાંત બક્ષી.

Let's Connect

sm2p0