ભયંકર દુર્દશા એક માંઝી એ પત્ની ના પ્રેમ માં પહાડ તોડ્યો હતો. આ દાનુ માંઝી એ પત્ની ના શબ ને લઈને 10 કિમી. પદયાત્રા કરી. પત્ની નું શબ હોસ્પિટલ થી ઘરે લઇ જવા, એમ્બ્યુલન્સ ના મળવા થી શબ ખભે લઈને ચાલ્યો પતિ. સાથે 12 વર્ષ ની દીકરી. આઘાત એ વાત નો પણ છે કે આખા રસ્તે વીડિયો કરવા વાળા લોકો હતા પણ ખભો આપવા વાળું કોઈ ન મળ્યું. આ પરિસ્થિતિ જોઈ ને લાગે કે આપણે નાહક ના નિસાસા નાખ્યા કરીએ છીએ આપણું જીવન ક્યારેય આટલું કઠિન રહ્યું છે?

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

ભયંકર દુર્દશા

એક માંઝી એ પત્ની ના પ્રેમ માં પહાડ તોડ્યો હતો.
આ દાનુ માંઝી એ પત્ની ના શબ ને લઈને 10 કિમી. પદયાત્રા કરી.
પત્ની નું શબ હોસ્પિટલ થી ઘરે લઇ જવા, એમ્બ્યુલન્સ ના મળવા થી શબ ખભે લઈને ચાલ્યો પતિ. સાથે 12 વર્ષ ની દીકરી.
આઘાત એ વાત નો પણ છે કે આખા રસ્તે વીડિયો કરવા વાળા લોકો હતા પણ ખભો આપવા વાળું કોઈ ન મળ્યું.

આ પરિસ્થિતિ જોઈ ને લાગે કે આપણે નાહક ના નિસાસા નાખ્યા કરીએ છીએ આપણું જીવન ક્યારેય આટલું કઠિન રહ્યું છે?

ભયંકર દુર્દશા એક માંઝી એ પત્ની ના પ્રેમ માં પહાડ તોડ્યો હતો. આ દાનુ માંઝી એ પત્ની ના શબ ને લઈને 10 કિમી. પદયાત્રા કરી. પત્ની નું શબ હોસ્પિટલ થી ઘરે લઇ જવા, એમ્બ્યુલન્સ ના મળવા થી શબ ખભે લઈને ચાલ્યો પતિ. સાથે 12 વર્ષ ની દીકરી. આઘાત એ વાત નો પણ છે કે આખા રસ્તે વીડિયો કરવા વાળા લોકો હતા પણ ખભો આપવા વાળું કોઈ ન મળ્યું. આ પરિસ્થિતિ જોઈ ને લાગે કે આપણે નાહક ના નિસાસા નાખ્યા કરીએ છીએ આપણું જીવન ક્યારેય આટલું કઠિન રહ્યું છે?

Let's Connect

sm2p0