*એક અભિયાન* બધા આજ થી ૧૬ જાન્યુઆરી સુધી સવારે 15-20 મિનિટ પોતાના વિસ્તાર માંથી જમીન પર પડેલ દોરો ભેગો કરીએ તો સારું થશે.

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

*એક અભિયાન*

બધા આજ થી ૧૬ જાન્યુઆરી સુધી સવારે 15-20 મિનિટ પોતાના વિસ્તાર માંથી જમીન પર પડેલ દોરો ભેગો કરીએ તો સારું થશે.

*એક અભિયાન* બધા આજ થી ૧૬ જાન્યુઆરી સુધી સવારે 15-20 મિનિટ પોતાના વિસ્તાર માંથી જમીન પર પડેલ દોરો ભેગો કરીએ તો સારું થશે.

Let's Connect

sm2p0