👇 *ખાસ અમદાવાદના શહેરીજનો માટે* 👇 📱 *155303 - AMC Helpline No* 📱 *AMCને ફક્ત એક ફોન કરી ફરિયાદ કરો. કોઈ અરજી લખવાની જરૂર નહિ, ઇન્વર્ટ કરાવવાની જરૂર નહિ* ◼ 155303 પર ફોન કરી ગટર, પાણી, વીજળીનો થાંભલો, રસ્તો, સફાઇ વિગેરેની ફરિયાદ નોંધાવી શકાય. ◼ ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછી તમને SMS મળશે. જેમાં ફરિયાદ નંબર હશે. ◼ ૧૦ મીનીટમાં SMS ન આવે તો ફરી ફોન કરવો. ◼ ફરિયાદનું નિરાકરણ આવે એટલે ફરિયાદ ક્લોઝ કરીનો મેસેજ આવશે. ◼ જો ફરિયાદ ઉપર સંતોષકારક કામ ન થયું હોય તો 155303 ફોન કરી એ જ ફરિયાદને રી-ઓપન કરાવો. *ઉસ્માનપુરા કંટ્રોલરૂમ* 07927550910 *મધ્યસ્થ કંટ્રોલ રૂમ* 7819862866 / 079 25330000 *ઝાડ પડી ગયાની ફરિયાદ નોંધાવા* 9099083209 *લાઇટ બંધ થઇ ગઇ હોય તેની ફરિયાદ નોંધાવા* 180030000314

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

👇 *ખાસ અમદાવાદના શહેરીજનો માટે* 👇 📱 *155303 - AMC Helpline No* 📱 *AMCને ફક્ત એક ફોન કરી ફરિયાદ કરો. કોઈ અરજી લખવાની જરૂર નહિ, ઇન્વર્ટ કરાવવાની જરૂર નહિ* ◼ 155303 પર ફોન કરી ગટર, પાણી, વીજળીનો થાંભલો, રસ્તો, સફાઇ વિગેરેની ફરિયાદ નોંધાવી શકાય. ◼ ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછી તમને SMS મળશે. જેમાં ફરિયાદ નંબર હશે. ◼ ૧૦ મીનીટમાં SMS ન આવે તો ફરી ફોન કરવો. ◼ ફરિયાદનું નિરાકરણ આવે એટલે ફરિયાદ ક્લોઝ કરીનો મેસેજ આવશે. ◼ જો ફરિયાદ ઉપર સંતોષકારક કામ ન થયું હોય તો 155303 ફોન કરી એ જ ફરિયાદને રી-ઓપન કરાવો. *ઉસ્માનપુરા કંટ્રોલરૂમ* 07927550910 *મધ્યસ્થ કંટ્રોલ રૂમ* 7819862866 / 079 25330000 *ઝાડ પડી ગયાની ફરિયાદ નોંધાવા* 9099083209 *લાઇટ બંધ થઇ ગઇ હોય તેની ફરિયાદ નોંધાવા* 180030000314

Let's Connect

sm2p0