આજે મારા નાના અલગારી નટસમ્રાટ શ્રી જશવંત ઠાકર નુ નામ ગુજરાત ના 57 મા સ્થાપના દિવસે 57 ગુજરાતી રત્નો મા પ્રકાશિત થયુ છે ત્યારે ખાસ share કરવાનુ મન થાય છે કે આ ઍમનુ શતાબ્દી વર્ષ છે. 5th May ઍમનો 101 મો જન્મ દિવસ છે અને તેના અંતર્ગત ઍમની સ્મૃતિ મા અમે 2 દિવસીય નાટ્ય મહોત્સવ યોજી રહ્યા છીઍ... On the 6th n the 7th May we shall be performing 3 of our best plays Akoopar-The PLAY Samudramanthan n DHAAD at Thakorebhai Desai Auditorium ..Ahmedabadtt The ticket rates are only 250rs. for any show and the season pass for all 3 plays is only for 600rs. Book ur seats on BookMyShow

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

આજે મારા નાના અલગારી નટસમ્રાટ શ્રી જશવંત ઠાકર નુ નામ ગુજરાત ના 57 મા સ્થાપના દિવસે 57 ગુજરાતી રત્નો મા પ્રકાશિત થયુ છે ત્યારે ખાસ share કરવાનુ મન થાય છે કે આ ઍમનુ શતાબ્દી વર્ષ છે. 5th May ઍમનો 101 મો જન્મ દિવસ છે અને તેના અંતર્ગત ઍમની સ્મૃતિ મા અમે 2 દિવસીય નાટ્ય મહોત્સવ યોજી રહ્યા છીઍ...

On the 6th n the 7th May we shall be performing 3 of our best plays Akoopar-The PLAY Samudramanthan n DHAAD at Thakorebhai Desai Auditorium ..Ahmedabadtt The ticket rates are only 250rs. for any show and the season pass for all 3 plays is only for 600rs.

Book ur seats on BookMyShow

આજે મારા નાના અલગારી નટસમ્રાટ શ્રી જશવંત ઠાકર નુ નામ ગુજરાત ના 57 મા સ્થાપના દિવસે 57 ગુજરાતી રત્નો મા પ્રકાશિત થયુ છે ત્યારે ખાસ share કરવાનુ મન થાય છે કે આ ઍમનુ શતાબ્દી વર્ષ છે. 5th May ઍમનો 101 મો જન્મ દિવસ છે અને તેના અંતર્ગત ઍમની સ્મૃતિ મા અમે 2 દિવસીય નાટ્ય મહોત્સવ યોજી રહ્યા છીઍ... On the 6th n the 7th May we shall be performing 3 of our best plays Akoopar-The PLAY Samudramanthan n DHAAD at Thakorebhai Desai Auditorium ..Ahmedabadtt The ticket rates are only 250rs. for any show and the season pass for all 3 plays is only for 600rs. Book ur seats on BookMyShow

Let's Connect

sm2p0