દિવાળીના દિવસોમાં મમ્મી સૌથી વધારે જેની સારસંભાળ રાખતી હોય એ બીજું કોઈ નહિ પણ ઘરની ચાદર હોય છે,જેને જીવની જેમ સાચવે.. અને દિવાળીના દિવસો પતે એટલે એ નવી નક્કોર ચાદરને પાછી ખાનામાં સંતાડીને મૂકી દેવામાં આવે તમારા ઘર પણ આવું થયું હોય તો આને કેહવાય અસ્સલ દિવાળી. જેમાં નવી બેડશીટ દિવાળીના દિવસો પૂરતું ઘરમાં રાજ કરે છે બાકી બિચારી ચાદરને ને ઈન્સ્ટાગ્રામના addicted અમદાવાદીઓને ઈન્ટરનેટ બંધ થઈ જાય તો કેવું ફોમો લાગે એવું FOMO જેવું લાગે છે.. તમારી મમ્મી નવી ચાદરને કેટલો પ્રેમ કરે છે Comment કરો.

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

દિવાળીના દિવસોમાં મમ્મી સૌથી વધારે જેની સારસંભાળ રાખતી હોય એ બીજું કોઈ નહિ પણ ઘરની ચાદર હોય છે,જેને જીવની જેમ સાચવે..
અને દિવાળીના દિવસો પતે એટલે એ નવી નક્કોર ચાદરને પાછી ખાનામાં સંતાડીને મૂકી દેવામાં આવે તમારા ઘર પણ આવું થયું હોય તો આને કેહવાય અસ્સલ દિવાળી.
જેમાં નવી બેડશીટ દિવાળીના દિવસો પૂરતું ઘરમાં રાજ કરે છે બાકી બિચારી ચાદરને ને ઈન્સ્ટાગ્રામના addicted અમદાવાદીઓને ઈન્ટરનેટ બંધ થઈ જાય તો કેવું ફોમો લાગે એવું FOMO જેવું લાગે છે..
તમારી મમ્મી નવી ચાદરને કેટલો પ્રેમ કરે છે Comment કરો.

દિવાળીના દિવસોમાં મમ્મી સૌથી વધારે જેની સારસંભાળ રાખતી હોય એ બીજું કોઈ નહિ પણ ઘરની ચાદર હોય છે,જેને જીવની જેમ સાચવે.. અને દિવાળીના દિવસો પતે એટલે એ નવી નક્કોર ચાદરને પાછી ખાનામાં સંતાડીને મૂકી દેવામાં આવે તમારા ઘર પણ આવું થયું હોય તો આને કેહવાય અસ્સલ દિવાળી. જેમાં નવી બેડશીટ દિવાળીના દિવસો પૂરતું ઘરમાં રાજ કરે છે બાકી બિચારી ચાદરને ને ઈન્સ્ટાગ્રામના addicted અમદાવાદીઓને ઈન્ટરનેટ બંધ થઈ જાય તો કેવું ફોમો લાગે એવું FOMO જેવું લાગે છે.. તમારી મમ્મી નવી ચાદરને કેટલો પ્રેમ કરે છે Comment કરો.

Let's Connect

sm2p0