‪આવનાર ત્રણ કલાકમાં અમદાવાદ શહેરમાં ભારે વરસાદની આગાહી હોય, શેહરીજનોને સલામત રહેવા વિનંતી છે. જરુર વિના ઘરની બહાર નીકળવાનુ ટાળો@AhmedabadAMC ‬

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

‪આવનાર ત્રણ કલાકમાં અમદાવાદ શહેરમાં ભારે વરસાદની આગાહી હોય, શેહરીજનોને સલામત રહેવા વિનંતી છે. જરુર વિના ઘરની બહાર નીકળવાનુ ટાળો@AhmedabadAMC ‬

‪આવનાર ત્રણ કલાકમાં અમદાવાદ શહેરમાં ભારે વરસાદની આગાહી હોય, શેહરીજનોને સલામત રહેવા વિનંતી છે. જરુર વિના ઘરની બહાર નીકળવાનુ ટાળો@AhmedabadAMC ‬

Let's Connect

sm2p0