જે ખાખી બીક વગર કોરોના ના અઘરા સમય માં આપણા માટે સતત ફરજ પર હાજર રહે છે એ ખાખી ને ગુજરાતી સિતારાઓ તરફ થી સલામ ! Aishwarya Majmudar Aditya Gadhavi Kaajal oza vaidya Kirtidan Gadhvi Malhar Thakar

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

જે ખાખી બીક વગર કોરોના ના અઘરા સમય માં આપણા
માટે સતત ફરજ પર હાજર રહે છે એ ખાખી ને ગુજરાતી
સિતારાઓ તરફ થી સલામ !

Aishwarya Majmudar Aditya Gadhavi Kaajal oza vaidya Kirtidan Gadhvi Malhar Thakar

જે ખાખી બીક વગર કોરોના ના અઘરા સમય માં આપણા માટે સતત ફરજ પર હાજર રહે છે એ ખાખી ને ગુજરાતી સિતારાઓ તરફ થી સલામ ! Aishwarya Majmudar Aditya Gadhavi Kaajal oza vaidya Kirtidan Gadhvi Malhar Thakar

Let's Connect

sm2p0