ક્યાં રહી તો ભે' નહિ, ઈ જીવ- જનાવર જાણતાં ઝ હસે ને !તમારે ન્યા રોડ માથે ખટરા ,મોટરું ને ફટફટિયા જેટલાને મારે સે એટલાને આયાં સાવજ, દીપડે કે નાગ- વીંસીએ માર્યા હોય ,એવું કોઈ દી હામ્ભાલ્યું નથી... Akoopar-The PLAY Based in લેખક:- ધ્રુવ ભટ્ટ

SasanGir, Jungle

RJ Devaki,  SasanGir, Jungle

ક્યાં રહી તો ભે' નહિ, ઈ જીવ- જનાવર જાણતાં ઝ હસે ને !તમારે ન્યા રોડ માથે ખટરા ,મોટરું ને ફટફટિયા જેટલાને મારે સે એટલાને આયાં સાવજ, દીપડે કે નાગ- વીંસીએ માર્યા હોય ,એવું કોઈ દી હામ્ભાલ્યું નથી... Akoopar-The PLAY
Based in #SasanGir #Jungle
લેખક:- ધ્રુવ ભટ્ટ

ક્યાં રહી તો ભે' નહિ, ઈ જીવ- જનાવર જાણતાં ઝ હસે ને !તમારે ન્યા રોડ માથે ખટરા ,મોટરું ને ફટફટિયા જેટલાને મારે સે એટલાને આયાં સાવજ, દીપડે કે નાગ- વીંસીએ માર્યા હોય ,એવું કોઈ દી હામ્ભાલ્યું નથી... Akoopar-The PLAY Based in #SasanGir #Jungle લેખક:- ધ્રુવ ભટ્ટ

Let's Connect

sm2p0