ક્યાં રહી તો ભે' નહિ, ઈ જીવ- જનાવર જાણતાં ઝ હસે ને !તમારે ન્યા રોડ માથે ખટરા ,મોટરું ને ફટફટિયા જેટલાને મારે સે એટલાને આયાં સાવજ, દીપડે કે નાગ- વીંસીએ માર્યા હોય ,એવું કોઈ દી હામ્ભાલ્યું નથી Akoopar-The PLAY tonight

ThakorBhaiHall

RJ Devaki,  ThakorBhaiHall

ક્યાં રહી તો ભે' નહિ, ઈ જીવ- જનાવર જાણતાં ઝ હસે ને !તમારે ન્યા રોડ માથે ખટરા ,મોટરું ને ફટફટિયા જેટલાને મારે સે એટલાને આયાં સાવજ, દીપડે કે નાગ- વીંસીએ માર્યા હોય ,એવું કોઈ દી હામ્ભાલ્યું નથી

Akoopar-The PLAY tonight #ThakorBhaiHall

ક્યાં રહી તો ભે' નહિ, ઈ જીવ- જનાવર જાણતાં ઝ હસે ને !તમારે ન્યા રોડ માથે ખટરા ,મોટરું ને ફટફટિયા જેટલાને મારે સે એટલાને આયાં સાવજ, દીપડે કે નાગ- વીંસીએ માર્યા હોય ,એવું કોઈ દી હામ્ભાલ્યું નથી Akoopar-The PLAY tonight #ThakorBhaiHall

Let's Connect

sm2p0