જે અમદાવાદીઓ "લોક ડાઉન" નો મતલબ સમજતા નથી . એમને સમજાવવા માટે નો નવો પ્રયાસ ૨૧ દિવસ હવે બાકડા પંચાત બંધ.

AMC, lockdown

RJ Devaki,  AMC, lockdown

જે અમદાવાદીઓ "લોક ડાઉન" નો મતલબ સમજતા નથી .
એમને સમજાવવા માટે #AMC નો નવો પ્રયાસ

૨૧ દિવસ
હવે બાકડા પંચાત બંધ.

#lockdown

જે અમદાવાદીઓ "લોક ડાઉન" નો મતલબ સમજતા નથી . એમને સમજાવવા માટે #AMC નો નવો પ્રયાસ ૨૧ દિવસ હવે બાકડા પંચાત બંધ. #lockdown

Let's Connect

sm2p0