નિમિતે એક દિવસ પૂરતું રૂટમાં નીચે મુજબ નો ફેરફાર કરવામાં આવનાર છે જેની સર્વે પેસેન્જરોએ નોંધ લેવા વિનંતી છે. Ahmedabad Municipal Corporation

રથયાત્રા, BRTS

RJ Devaki,  રથયાત્રા, BRTS

#રથયાત્રા નિમિતે એક દિવસ પૂરતું #BRTS રૂટમાં નીચે મુજબ નો ફેરફાર કરવામાં આવનાર છે જેની સર્વે પેસેન્જરોએ નોંધ લેવા વિનંતી છે. Ahmedabad Municipal Corporation

#રથયાત્રા નિમિતે એક દિવસ પૂરતું #BRTS રૂટમાં નીચે મુજબ નો ફેરફાર કરવામાં આવનાર છે જેની સર્વે પેસેન્જરોએ નોંધ લેવા વિનંતી છે. Ahmedabad Municipal Corporation

Let's Connect

sm2p0