આજે સવારે તો BRTS કેવી બેફામ પાર્ક થાય છે ને ચાલે છે ની મારા શો માં ફરિયાદ કરતા હતા તમે ને આ જુઓ

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

આજે સવારે તો BRTS કેવી બેફામ પાર્ક થાય છે ને ચાલે છે ની મારા શો માં ફરિયાદ કરતા હતા તમે ને આ જુઓ

આજે સવારે તો BRTS કેવી બેફામ પાર્ક થાય છે ને ચાલે છે ની મારા શો માં ફરિયાદ કરતા હતા તમે ને આ જુઓ

Let's Connect

sm2p0