રેડિયો ઉપર ફાગણનાં ગીતો વાગ્યાં ને શહેરનાં મકાનોને ખબર પડી આજે વસંત પંચમી છે. - સુરેશ દલાલ - Captured by @gaurang_anand

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

રેડિયો ઉપર ફાગણનાં ગીતો વાગ્યાં
ને શહેરનાં મકાનોને ખબર પડી
આજે વસંત પંચમી છે.
- સુરેશ દલાલ -
Captured by @gaurang_anand

રેડિયો ઉપર ફાગણનાં ગીતો વાગ્યાં ને શહેરનાં મકાનોને ખબર પડી આજે વસંત પંચમી છે. - સુરેશ દલાલ - Captured by @gaurang_anand

Let's Connect

sm2p0