ચાલો મળીએ જી. એલ. એફ. માં દેવકીને 13 મે, 2022, શુક્રવાર । બપોરે 1 થી 2:30 - જી. એલ. એફ. ટીમ દ્વારા સ્વાગત પ્રવચન અને ઓ.ટી.ટી.: ફાયદાના નવા દાયકા 15 મે, 2022, રવિવાર । સવારે 11 થી 12:30 - દેવકી - ધ્વનિત ડાયનેમિક્સ શો ! આજે જ રજીસ્ટર કરો: https://gujlitfest.org/registration/

ChaloGLF9, Glf, gujlitfest, gujaratliteraturefestival, announcement, GLF9, GujLitFest9, GLF2022, gujlitfest2022, rjdevaki

RJ Devaki,  ChaloGLF9, Glf, gujlitfest, gujaratliteraturefestival, announcement, GLF9, GujLitFest9, GLF2022, gujlitfest2022, rjdevaki

ચાલો મળીએ જી. એલ. એફ. માં દેવકીને

#ChaloGLF9

13 મે, 2022, શુક્રવાર । બપોરે 1 થી 2:30 - જી. એલ. એફ. ટીમ દ્વારા સ્વાગત પ્રવચન અને ઓ.ટી.ટી.: ફાયદાના નવા દાયકા

15 મે, 2022, રવિવાર । સવારે 11 થી 12:30 - દેવકી - ધ્વનિત ડાયનેમિક્સ શો !

આજે જ રજીસ્ટર કરો: https://gujlitfest.org/registration/

#Glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #announcement #GLF9 #GujLitFest9 #GLF2022 #gujlitfest2022 #rjdevaki

ચાલો મળીએ જી. એલ. એફ. માં દેવકીને #ChaloGLF9 13 મે, 2022, શુક્રવાર । બપોરે 1 થી 2:30 - જી. એલ. એફ. ટીમ દ્વારા સ્વાગત પ્રવચન અને ઓ.ટી.ટી.: ફાયદાના નવા દાયકા 15 મે, 2022, રવિવાર । સવારે 11 થી 12:30 - દેવકી - ધ્વનિત ડાયનેમિક્સ શો ! આજે જ રજીસ્ટર કરો: https://gujlitfest.org/registration/ #Glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #announcement #GLF9 #GujLitFest9 #GLF2022 #gujlitfest2022 #rjdevaki

Let's Connect

sm2p0