વાહ, એ જમાનામાં માં ફિલ્મો તો ફિલ્મો, તેની ટિકિટો પણ classic હતી.... તારીખ, વાર, સમય સાથે કેટલામું week છે તે પણ જણાવ્યું છે.....

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

વાહ, એ જમાનામાં માં ફિલ્મો તો ફિલ્મો, તેની ટિકિટો પણ classic હતી.... તારીખ, વાર, સમય સાથે કેટલામું week છે તે પણ જણાવ્યું છે.....

વાહ, એ જમાનામાં માં ફિલ્મો તો ફિલ્મો, તેની ટિકિટો પણ classic હતી.... તારીખ, વાર, સમય સાથે કેટલામું week છે તે પણ જણાવ્યું છે.....

Let's Connect

sm2p0