આપણા CM Anandiben Patel પટેલ એ મને પીવડાવી એક કડવી દવા !! એમના અને મારા મોઢા પર એક્સપ્રેશન માં ડિફરન્સ જોવા જેવું છે Red FM exclusive

OneDayWithCM

આપણા CM Anandiben Patel પટેલ એ મને પીવડાવી એક કડવી દવા !! એમના અને મારા મોઢા પર એક્સપ્રેશન માં ડિફરન્સ જોવા જેવું છે #OneDayWithCM Red FM exclusive

આપણા CM Anandiben Patel પટેલ એ મને પીવડાવી એક કડવી દવા !! એમના અને મારા મોઢા પર એક્સપ્રેશન માં ડિફરન્સ જોવા જેવું છે #OneDayWithCM Red FM exclusive

Let's Connect

sm2p0