ગુજરાત ના નવા CM ની તાજ પોષી..... આમાં બ્યૂટી પેજન્ટ જેવું નથી હોતું નહિ કે ફૉર્મર વિનર નવા ને પોતાનો તાજ કાઢી ને પહેરાવે?

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

ગુજરાત ના નવા CM ની તાજ પોષી.....

આમાં બ્યૂટી પેજન્ટ જેવું નથી હોતું નહિ કે ફૉર્મર વિનર નવા ને પોતાનો તાજ કાઢી ને પહેરાવે?

ગુજરાત ના નવા CM ની તાજ પોષી..... આમાં બ્યૂટી પેજન્ટ જેવું નથી હોતું નહિ કે ફૉર્મર વિનર નવા ને પોતાનો તાજ કાઢી ને પહેરાવે?

Let's Connect

sm2p0