મહેંદી નો કોન તો સાંભળ્યો હતો, પણ હવે તો રંગોળી માં પણ આવા "Cone" આવી ગયા, જે ખરેખર માં "Con" છે, "જા ની વા લી પી ના રા" તો યાદ હશે જ, પણ છેલ્લે આ રંગીન પતંગિયા જેવા રંગોળીના રંગ થી હાથમાં મેઘધનુષ ક્યારે બનાવ્યું? યાદ છે ? ના, તો ચાલો આજે તમને તમારા ચાર રસ્તે ઉભેલી રંગની લારી ઉપર ડીશ માં પાથરેલા રંગોની ઢગલી માં ડૂબકી મરાવું. અને લઈ જઉં અસ્સલ દીવાળી ના રંગીન દિવસો માં. આ વીડિયોમાં તમારાં ઘરના રંગોળી એક્સપર્ટ ને Tag કરજો અને તમે કઈ Theme ની રંગોળી બનાવવાના છો એ comment કરો.

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

મહેંદી નો કોન તો સાંભળ્યો હતો, પણ હવે તો રંગોળી માં પણ આવા "Cone" આવી ગયા, જે ખરેખર માં "Con" છે,

"જા ની વા લી પી ના રા" તો યાદ હશે જ,
પણ છેલ્લે આ રંગીન પતંગિયા જેવા રંગોળીના રંગ થી હાથમાં મેઘધનુષ ક્યારે બનાવ્યું? યાદ છે ?
ના, તો ચાલો આજે તમને તમારા ચાર રસ્તે ઉભેલી રંગની લારી ઉપર ડીશ માં પાથરેલા રંગોની ઢગલી માં ડૂબકી મરાવું.
અને લઈ જઉં અસ્સલ દીવાળી ના રંગીન દિવસો માં.
આ વીડિયોમાં તમારાં ઘરના રંગોળી એક્સપર્ટ ને Tag કરજો અને તમે કઈ Theme ની રંગોળી બનાવવાના છો એ comment કરો.

મહેંદી નો કોન તો સાંભળ્યો હતો, પણ હવે તો રંગોળી માં પણ આવા "Cone" આવી ગયા, જે ખરેખર માં "Con" છે, "જા ની વા લી પી ના રા" તો યાદ હશે જ, પણ છેલ્લે આ રંગીન પતંગિયા જેવા રંગોળીના રંગ થી હાથમાં મેઘધનુષ ક્યારે બનાવ્યું? યાદ છે ? ના, તો ચાલો આજે તમને તમારા ચાર રસ્તે ઉભેલી રંગની લારી ઉપર ડીશ માં પાથરેલા રંગોની ઢગલી માં ડૂબકી મરાવું. અને લઈ જઉં અસ્સલ દીવાળી ના રંગીન દિવસો માં. આ વીડિયોમાં તમારાં ઘરના રંગોળી એક્સપર્ટ ને Tag કરજો અને તમે કઈ Theme ની રંગોળી બનાવવાના છો એ comment કરો.

Let's Connect

sm2p0