‪જુલમ સેહવા ની પણ લત લાગતી હોય છે...‬ ‪on 7thJan Saturday night 9:30pm at Tickets available on @bookmyshow n at the hall‬

Dhaad, ThakorbhaiHall

RJ Devaki,  Dhaad, ThakorbhaiHall

‪જુલમ સેહવા ની પણ લત લાગતી હોય છે...‬
‪#Dhaad on 7thJan Saturday night 9:30pm at #ThakorbhaiHall Tickets available on @bookmyshow n at the hall‬

‪જુલમ સેહવા ની પણ લત લાગતી હોય છે...‬ ‪#Dhaad on 7thJan Saturday night 9:30pm at #ThakorbhaiHall Tickets available on @bookmyshow n at the hall‬

Let's Connect

sm2p0