મારા બાપ ના ફળીયે આ ઝાંઝર પહેરી રોજ ફરતી... ઇનો અવાજ મને બહુ મીઠો લાગતો. મધ જેવો મીઠો..... ના. તમારા જેવો મીઠો.... આવો આ મન ની વાત માણવા... tonight at Thakorbhai Desai Hall 9:30 pm Tickets available at the hall the entire day

Dhaad, Drama, ActorsMedium

RJ Devaki,  Dhaad, Drama, ActorsMedium

મારા બાપ ના ફળીયે આ ઝાંઝર પહેરી રોજ ફરતી...
ઇનો અવાજ મને બહુ મીઠો લાગતો.
મધ જેવો મીઠો.....
ના.
તમારા જેવો મીઠો....

આવો આ મન ની વાત માણવા...
#Dhaad tonight at Thakorbhai Desai Hall 9:30 pm
Tickets available at the hall the entire day #Drama #ActorsMedium

મારા બાપ ના ફળીયે આ ઝાંઝર પહેરી રોજ ફરતી... ઇનો અવાજ મને બહુ મીઠો લાગતો. મધ જેવો મીઠો..... ના. તમારા જેવો મીઠો.... આવો આ મન ની વાત માણવા... #Dhaad tonight at Thakorbhai Desai Hall 9:30 pm Tickets available at the hall the entire day #Drama #ActorsMedium

Let's Connect

sm2p0