૨૩ માર્ચ થી ૧૯ એપ્રિલ સુધીના લોક ડાઉન માં ૩૫૨૫ ફરિયાદ મળી છે. ખબર છે શેની? "Domestic Violence" ની લોક ડાઉનમાં ઘરેલું હિંસામાં ૪૯% નો વધારો થયો છે. જો તમારી સાથે ઘરેલું હિંસા થતી હોય તો ડાયલ કરો "181" અને તમારી આસપાસ થતા domestic violence ને રોકો Bell Bajaao

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

૨૩ માર્ચ થી ૧૯ એપ્રિલ સુધીના લોક ડાઉન માં ૩૫૨૫ ફરિયાદ મળી છે.
ખબર છે શેની?
"Domestic Violence" ની
લોક ડાઉનમાં ઘરેલું હિંસામાં ૪૯% નો વધારો થયો છે.
જો તમારી સાથે ઘરેલું હિંસા થતી હોય તો ડાયલ કરો "181"
અને
તમારી આસપાસ થતા domestic violence ને રોકો

Bell Bajaao

૨૩ માર્ચ થી ૧૯ એપ્રિલ સુધીના લોક ડાઉન માં ૩૫૨૫ ફરિયાદ મળી છે. ખબર છે શેની? "Domestic Violence" ની લોક ડાઉનમાં ઘરેલું હિંસામાં ૪૯% નો વધારો થયો છે. જો તમારી સાથે ઘરેલું હિંસા થતી હોય તો ડાયલ કરો "181" અને તમારી આસપાસ થતા domestic violence ને રોકો Bell Bajaao

Let's Connect

sm2p0