મહાભારત માં "દ્રોણ" અને કોરોના માં "Drone"

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

મહાભારત માં "દ્રોણ"
અને
કોરોના માં "Drone"

મહાભારત માં "દ્રોણ" અને કોરોના માં "Drone"

Let's Connect

sm2p0