ગુજરાત એટલે Dry State, જેમાં દારૂ ના પીવાય (એટલે દેખાય એવી રીતે ના પીવાય) પણ, દારૂખાનું તો બોલો, ગુજરાતીઓ ને દરુખાના નો નશો અને કેવો નશો ટીકડી, રોકેટ, કોઠી, જલેબી, લક્ષ્મી બોમ્બ, ૫૫૫, દેરાણી જેઠાણી, સાપોલિયા , પેન્સિલ, દોરી, અને શું નઈ? જેને બેસતા વર્ષે સવારે ૫ વાગે ઉઠીને સોસાયટી ના ટાબરિયા ફટાકડા ફોડે અને ફોડયા પછી એમાંથી બચેલા ટેટા શોધે એ હતી અસ્સલ દિવાળી. અત્યારે દિવાળી અને ફટાકડાં બંને હવાયેલા થઈ ગયા છે ત્યારે ચાલો રોકેટ ની સ્પીડ જઈએ પાછા એ દિવસો.

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

ગુજરાત એટલે Dry State, જેમાં દારૂ ના પીવાય (એટલે દેખાય એવી રીતે ના પીવાય)
પણ, દારૂખાનું તો બોલો,
ગુજરાતીઓ ને દરુખાના નો નશો અને કેવો નશો
ટીકડી, રોકેટ, કોઠી, જલેબી, લક્ષ્મી બોમ્બ, ૫૫૫, દેરાણી જેઠાણી, સાપોલિયા , પેન્સિલ, દોરી, અને શું નઈ?
જેને
બેસતા વર્ષે સવારે ૫ વાગે ઉઠીને સોસાયટી ના ટાબરિયા ફટાકડા ફોડે અને ફોડયા પછી એમાંથી બચેલા ટેટા શોધે એ હતી અસ્સલ દિવાળી.
અત્યારે દિવાળી અને ફટાકડાં બંને હવાયેલા થઈ ગયા છે ત્યારે ચાલો રોકેટ ની સ્પીડ જઈએ પાછા એ દિવસો.

ગુજરાત એટલે Dry State, જેમાં દારૂ ના પીવાય (એટલે દેખાય એવી રીતે ના પીવાય) પણ, દારૂખાનું તો બોલો, ગુજરાતીઓ ને દરુખાના નો નશો અને કેવો નશો ટીકડી, રોકેટ, કોઠી, જલેબી, લક્ષ્મી બોમ્બ, ૫૫૫, દેરાણી જેઠાણી, સાપોલિયા , પેન્સિલ, દોરી, અને શું નઈ? જેને બેસતા વર્ષે સવારે ૫ વાગે ઉઠીને સોસાયટી ના ટાબરિયા ફટાકડા ફોડે અને ફોડયા પછી એમાંથી બચેલા ટેટા શોધે એ હતી અસ્સલ દિવાળી. અત્યારે દિવાળી અને ફટાકડાં બંને હવાયેલા થઈ ગયા છે ત્યારે ચાલો રોકેટ ની સ્પીડ જઈએ પાછા એ દિવસો.

Let's Connect

sm2p0