કોઈપણ લાગણીની અભિવ્યક્તિમા ગુલાબનું અલગ જ મહત્વ છે. ગુલાબ આપીને પ્રપોઝ પણ કરી શકાય, ગુલાબ ધરાવીને ઈશ્વરનીઆરાધના પણ કરી શકાય, ગુલાબના હારથી સ્વાગત પણ કરી શકાય ને ગુલાબની પત્તીઓથી પાણીમાં રંગોળી પણ કરી શકાય. લાગણીની અભિવ્યક્તિ એટલે ગુલાબ. એનું કામ જ છે સુગન્ધ ફેલાવવાનું. સારાની કદર કરવાનું. @gulaboilsindia @redfmindia 🌹🌹🌹

EkGulabInkeNaam, GulabSupportsKirana, LocalSeVocal

કોઈપણ લાગણીની અભિવ્યક્તિમા ગુલાબનું અલગ જ મહત્વ છે. ગુલાબ આપીને પ્રપોઝ પણ કરી શકાય, ગુલાબ ધરાવીને ઈશ્વરનીઆરાધના પણ કરી શકાય, ગુલાબના હારથી સ્વાગત પણ કરી શકાય ને ગુલાબની પત્તીઓથી પાણીમાં રંગોળી પણ કરી શકાય.
લાગણીની અભિવ્યક્તિ એટલે ગુલાબ.

એનું કામ જ છે સુગન્ધ ફેલાવવાનું. સારાની કદર કરવાનું. #EkGulabInkeNaam #GulabSupportsKirana #LocalSeVocal
@gulaboilsindia @redfmindia 🌹🌹🌹

કોઈપણ લાગણીની અભિવ્યક્તિમા ગુલાબનું અલગ જ મહત્વ છે. ગુલાબ આપીને પ્રપોઝ પણ કરી શકાય, ગુલાબ ધરાવીને ઈશ્વરનીઆરાધના પણ કરી શકાય, ગુલાબના હારથી સ્વાગત પણ કરી શકાય ને ગુલાબની પત્તીઓથી પાણીમાં રંગોળી પણ કરી શકાય. લાગણીની અભિવ્યક્તિ એટલે ગુલાબ. એનું કામ જ છે સુગન્ધ ફેલાવવાનું. સારાની કદર કરવાનું. #EkGulabInkeNaam #GulabSupportsKirana #LocalSeVocal @gulaboilsindia @redfmindia 🌹🌹🌹

Let's Connect

sm2p0