આ ભાઇ ને સાંભળીને એવું લાગે કે આપણું ભણતર ધૂળ માં ગયું.... If anyone can identify him, pls share his name...

Genius

આ ભાઇ ને
સાંભળીને એવું લાગે કે
આપણું ભણતર ધૂળ માં ગયું.... #Genius

If anyone can identify him, pls share his name...

આ ભાઇ ને સાંભળીને એવું લાગે કે આપણું ભણતર ધૂળ માં ગયું.... #Genius If anyone can identify him, pls share his name...

Let's Connect

sm2p0