જ્યાં-ત્યાં કચરો નાખવો નહીં........ અને *જો નાખવો હોય તો પાછો કચરો ઉપાડવાની તૈયારી રાખવી..* Meet the Singham of safai Harshad Solanki : solid waste management director Also meet the kindest safai kamdar who offers help to the offender to go in the dirt in place of him and keep the city clean.... he and ppl like him who keep our city clean by stepping in our filth are the really Stars. p.s. hopefully kharikat ni aaspas ni industries ne ena maliko mate pan amc aaj attitude rakhshe.....

GhodasarCanalCleaning, BajateRahoAMC, BajateRaho

જ્યાં-ત્યાં કચરો નાખવો નહીં........

અને

*જો નાખવો હોય તો પાછો કચરો ઉપાડવાની તૈયારી રાખવી..*

#GhodasarCanalCleaning

#BajateRahoAMC

Meet the Singham of safai Harshad Solanki : solid waste management director #BajateRaho

Also meet the kindest safai kamdar who offers help to the offender to go in the dirt in place of him and keep the city clean.... he and ppl like him who keep our city clean by stepping in our filth are the really Stars.

p.s. hopefully kharikat ni aaspas ni industries ne ena maliko mate pan amc aaj attitude rakhshe.....

જ્યાં-ત્યાં કચરો નાખવો નહીં........ અને *જો નાખવો હોય તો પાછો કચરો ઉપાડવાની તૈયારી રાખવી..* #GhodasarCanalCleaning #BajateRahoAMC Meet the Singham of safai Harshad Solanki : solid waste management director #BajateRaho Also meet the kindest safai kamdar who offers help to the offender to go in the dirt in place of him and keep the city clean.... he and ppl like him who keep our city clean by stepping in our filth are the really Stars. p.s. hopefully kharikat ni aaspas ni industries ne ena maliko mate pan amc aaj attitude rakhshe.....

Let's Connect

sm2p0