સાંભળો Isanpur ASI I A Chavda ને અત્યારે Red FM પર જેમણે ગઈ કાલે 10 બાળકો ને સળગતી સ્કૂલ વાન માં થી બચાવી લીધા. એમની સાથે સાથે એ બધા જ પોલીસ કર્મી ઓ ને પણ કહીએ જેમણે રથયાત્રા અને ઈદ ના પર્વ શાંતિ થી પસાર થાય એ માટે છેલ્લા અઠવાડિયા થી દિવસ રાત બંદોબસ્ત માં અચૂક ફરજ બજાવી... We always share social media posts that bajao police when they go wrong. We must do the same when they do something right n worthy of complements and encouragement.... On behalf of entire Ahmedabad I say Ahmedabad City Police - Vejalpur area Police Commissioner Office Ahmedabad Ahmedabad Traffic Also thank you Rj Harshil for bringing this story for my show %MorningNumberOne

ThankYou, ThankYou

RJ Devaki,  ThankYou, ThankYou

સાંભળો Isanpur ASI I A Chavda ને અત્યારે Red FM પર જેમણે ગઈ કાલે 10 બાળકો ને સળગતી સ્કૂલ વાન માં થી બચાવી લીધા.

એમની સાથે સાથે એ બધા જ પોલીસ કર્મી ઓ ને પણ #ThankYou કહીએ જેમણે રથયાત્રા અને ઈદ ના પર્વ શાંતિ થી પસાર થાય એ માટે છેલ્લા અઠવાડિયા થી દિવસ રાત બંદોબસ્ત માં અચૂક ફરજ બજાવી...

We always share social media posts that bajao police when they go wrong. We must do the same when they do something right n worthy of complements and encouragement....

On behalf of entire Ahmedabad I say #ThankYou Ahmedabad City Police - Vejalpur area Police Commissioner Office Ahmedabad Ahmedabad Traffic

Also thank you Rj Harshil for bringing this story for my show %MorningNumberOne

સાંભળો Isanpur ASI I A Chavda ને અત્યારે Red FM પર જેમણે ગઈ કાલે 10 બાળકો ને સળગતી સ્કૂલ વાન માં થી બચાવી લીધા. એમની સાથે સાથે એ બધા જ પોલીસ કર્મી ઓ ને પણ #ThankYou કહીએ જેમણે રથયાત્રા અને ઈદ ના પર્વ શાંતિ થી પસાર થાય એ માટે છેલ્લા અઠવાડિયા થી દિવસ રાત બંદોબસ્ત માં અચૂક ફરજ બજાવી... We always share social media posts that bajao police when they go wrong. We must do the same when they do something right n worthy of complements and encouragement.... On behalf of entire Ahmedabad I say #ThankYou Ahmedabad City Police - Vejalpur area Police Commissioner Office Ahmedabad Ahmedabad Traffic Also thank you Rj Harshil for bringing this story for my show %MorningNumberOne

Let's Connect

sm2p0