આમ તો કહેવાય છે પ્રેમ નો મહિનો... પણ છે સૌથી ટુંકો મહોબ્બત માટે... આ કામ ઇશ્ક વાળા નું નથી લાગતું... capture by the best @apostrography

khadi

RJ Devaki,  khadi

આમ તો કહેવાય છે પ્રેમ નો મહિનો...
પણ છે સૌથી ટુંકો મહોબ્બત માટે...
આ કામ ઇશ્ક વાળા નું નથી લાગતું...

#khadi capture by the best @apostrography

આમ તો કહેવાય છે પ્રેમ નો મહિનો... પણ છે સૌથી ટુંકો મહોબ્બત માટે... આ કામ ઇશ્ક વાળા નું નથી લાગતું... #khadi capture by the best @apostrography

Let's Connect

sm2p0