એટલે તમે શું કાનુડો છો? તમારું હોર્ન કઈ વાંસળી છે તે તમે વગાડશો ને બધી ગાડી ઓ ગોપી બની જશે ને આમ આઘી પછી થઇ જશે? રેહવા દો ને ટે ટે કરતા Let's make Ahmedabad noise free n stress free city! Support my new initiative

DontBeHorny

RJ Devaki,  DontBeHorny

એટલે તમે શું કાનુડો છો?

તમારું હોર્ન કઈ વાંસળી છે તે તમે વગાડશો ને બધી ગાડી ઓ ગોપી બની જશે ને આમ

આઘી પછી થઇ જશે?

રેહવા દો ને ટે ટે કરતા

Let's make Ahmedabad noise free n stress free city!

Support my new initiative #DontBeHorny

એટલે તમે શું કાનુડો છો? તમારું હોર્ન કઈ વાંસળી છે તે તમે વગાડશો ને બધી ગાડી ઓ ગોપી બની જશે ને આમ આઘી પછી થઇ જશે? રેહવા દો ને ટે ટે કરતા Let's make Ahmedabad noise free n stress free city! Support my new initiative #DontBeHorny

Let's Connect

sm2p0