ક્યાં કેટલો કોરોના ફેલાયો એ જોવા માટે શ્રેષ્ઠ link જે આપણે આપણી સાથે દાવ કર્યો છે. યાદ કરો દિલ્લી ને lockdown કર્યું ત્યારે આપણે ત્યાં એક પણ કેસ નહોતો અને આજે આપણે દિલ્લી ની આગળ પહોંચી ગયા. હવે આમાં પેહલો નંબર ના લાવવાનો હોય ગુજરાતે તમારા સાગા સંબંધી ને પણ આ લિંક પહોંચાડો તો જપી ને ઘર માં રહે. ક્યાં કેટલો કોરોના ફેલાયો એ જોવા માટે શ્રેષ્ઠ link

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

ક્યાં કેટલો કોરોના ફેલાયો એ જોવા માટે શ્રેષ્ઠ link

જે આપણે આપણી સાથે દાવ કર્યો છે.

યાદ કરો દિલ્લી ને lockdown કર્યું ત્યારે આપણે ત્યાં એક પણ કેસ નહોતો અને આજે આપણે દિલ્લી ની આગળ પહોંચી ગયા.

હવે આમાં પેહલો નંબર ના લાવવાનો હોય ગુજરાતે

તમારા સાગા સંબંધી ને પણ આ લિંક પહોંચાડો તો જપી ને ઘર માં રહે.

ક્યાં કેટલો કોરોના ફેલાયો એ જોવા માટે શ્રેષ્ઠ link https://www.covid19india.org/

ક્યાં કેટલો કોરોના ફેલાયો એ જોવા માટે શ્રેષ્ઠ link જે આપણે આપણી સાથે દાવ કર્યો છે. યાદ કરો દિલ્લી ને lockdown કર્યું ત્યારે આપણે ત્યાં એક પણ કેસ નહોતો અને આજે આપણે દિલ્લી ની આગળ પહોંચી ગયા. હવે આમાં પેહલો નંબર ના લાવવાનો હોય ગુજરાતે તમારા સાગા સંબંધી ને પણ આ લિંક પહોંચાડો તો જપી ને ઘર માં રહે. ક્યાં કેટલો કોરોના ફેલાયો એ જોવા માટે શ્રેષ્ઠ link https://www.covid19india.org/

Let's Connect

sm2p0