મમ્મી ના હાથે બનેલા થેપલા ખાઈ ને Malhar Thakar રોટલા બનાવી રહ્યો છે !! Come and enjoy your Sunday with food and fun !!!

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

મમ્મી ના હાથે બનેલા થેપલા ખાઈ ને Malhar Thakar રોટલા બનાવી રહ્યો છે !!

Come and enjoy your Sunday with food and fun !!!

મમ્મી ના હાથે બનેલા થેપલા ખાઈ ને Malhar Thakar રોટલા બનાવી રહ્યો છે !! Come and enjoy your Sunday with food and fun !!!

Let's Connect

sm2p0