કોવીડ ૧૯ એ તો ભક્તિ પણ બદલી નાખી. હવે દેવાલયો માં સેન્સર થી ઘંટ વાગશે

newnormal2020, newnormal

કોવીડ ૧૯ એ તો ભક્તિ પણ બદલી નાખી.
હવે દેવાલયો માં સેન્સર થી ઘંટ વાગશે

#newnormal2020 #newnormal

કોવીડ ૧૯ એ તો ભક્તિ પણ બદલી નાખી. હવે દેવાલયો માં સેન્સર થી ઘંટ વાગશે #newnormal2020 #newnormal

Let's Connect

sm2p0