મને મળ્યો Newyork Featival 2016 માં world's Best Radio Program નો એવોર્ડ અને આપણા મુખ્ય મંત્રી શ્રી આનંદીબેન પટેલે મને આપી એક યુનિક ગિફ્ટ!! One Day With CM today! Hear our entire conversation on Monday from 7 am onwards entire day on Red FM

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

મને મળ્યો Newyork Featival 2016 માં world's Best Radio Program નો એવોર્ડ અને આપણા મુખ્ય મંત્રી શ્રી આનંદીબેન પટેલે મને આપી એક યુનિક ગિફ્ટ!! One Day With CM today! Hear our entire conversation on Monday from 7 am onwards entire day on Red FM

મને મળ્યો Newyork Featival 2016 માં world's Best Radio Program નો એવોર્ડ અને આપણા મુખ્ય મંત્રી શ્રી આનંદીબેન પટેલે મને આપી એક યુનિક ગિફ્ટ!! One Day With CM today! Hear our entire conversation on Monday from 7 am onwards entire day on Red FM

Let's Connect

sm2p0