તમને 'ળ' બોલતા આવડે છે ? poem by Shree Umashankar Joshi વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ

language, mothertounge, gujarati, rjdevaki, devaki

RJ Devaki,  language, mothertounge, gujarati, rjdevaki, devaki

તમને 'ળ' બોલતા આવડે છે ?
poem by Shree Umashankar Joshi
વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ


#language #mothertounge #gujarati #rjdevaki #devaki

તમને 'ળ' બોલતા આવડે છે ? poem by Shree Umashankar Joshi વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ #language #mothertounge #gujarati #rjdevaki #devaki

Let's Connect

sm2p0