લોકડાઉનમાં વાળ મોગલી જેવા થયા છે? ઘરે જાતે કાપવાનો ગુજરાતી જુગાડ ગજ્જબ! P.S kaka ne aavadyu mast, aapane nai aavde to kharab rite vagi jaay etle khali joi ne maja lo. Baki bhale mogli na jambuvan thay, aapne jate kapva nathi. Tame to koi pan sthiti ma mast j lago chho. DO NOT TRY AT HOME!

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

લોકડાઉનમાં વાળ મોગલી જેવા થયા છે?

ઘરે જાતે કાપવાનો ગુજરાતી જુગાડ

ગજ્જબ!

P.S kaka ne aavadyu mast, aapane nai aavde to kharab rite vagi jaay etle khali joi ne maja lo. Baki bhale mogli na jambuvan thay, aapne jate kapva nathi. Tame to koi pan sthiti ma mast j lago chho.

DO NOT TRY AT HOME!

લોકડાઉનમાં વાળ મોગલી જેવા થયા છે? ઘરે જાતે કાપવાનો ગુજરાતી જુગાડ ગજ્જબ! P.S kaka ne aavadyu mast, aapane nai aavde to kharab rite vagi jaay etle khali joi ne maja lo. Baki bhale mogli na jambuvan thay, aapne jate kapva nathi. Tame to koi pan sthiti ma mast j lago chho. DO NOT TRY AT HOME!

Let's Connect

sm2p0