હેલ્મેટ વિધાનસભા ! ! ! આજકાલ રોડથી વધારે તો વિધાનસભાઓમાં જીવલેણ એક્સીડન્ટ થઈ જાય છે. કોનુ ક્યારે છટકે ક્હેવાય નહીં છૂટ્ટે હાથે મારામારી,ખુરશી ને માઇક ફેંકાય છે. ઘણી વાર ધારાસભ્યોના તો ઘણીવાર મોટા મોટા મીનીસ્ટરોના'યે માથા ફૂટી જાય છે. માટે જ હવેથી રસ્તા સાથે આ સદનમાં'યે હેલ્મેટ પ્હેરવી ફરજીયાત થાય છે. કૃષ્ણ દવે.

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

હેલ્મેટ વિધાનસભા ! ! ! આજકાલ રોડથી વધારે તો વિધાનસભાઓમાં જીવલેણ એક્સીડન્ટ થઈ જાય છે. કોનુ ક્યારે છટકે ક્હેવાય નહીં છૂટ્ટે હાથે મારામારી,ખુરશી ને માઇક ફેંકાય છે. ઘણી વાર ધારાસભ્યોના તો ઘણીવાર મોટા મોટા મીનીસ્ટરોના'યે માથા ફૂટી જાય છે. માટે જ હવેથી રસ્તા સાથે આ સદનમાં'યે હેલ્મેટ પ્હેરવી ફરજીયાત થાય છે. કૃષ્ણ દવે.

Let's Connect

sm2p0