ગુજરાત દિવસ ની ઉજવણી કેવી રીતે કરશો? આખું વર્ષ હિન્દી ફિલ્મો જુઓ છો. આજે ગુજરાતી નાટક જુઓ. જે ગુજરાતીપણા નું ગૌરવ ભજવે છે ખાલી એની મજાક નહિ. આજે રાતે ઠાકોરભાઈ દેસાઈ હોલ પર ૯:૩૦ કલાકે ટીકીટ ત્યાં જ મળશે....

સમુદ્રમંથન, ગુજરાતીનાટક, માતૃભાષા

RJ Devaki,  સમુદ્રમંથન, ગુજરાતીનાટક, માતૃભાષા

ગુજરાત દિવસ ની ઉજવણી કેવી રીતે કરશો?

આખું વર્ષ હિન્દી ફિલ્મો જુઓ છો. આજે ગુજરાતી નાટક જુઓ. જે ગુજરાતીપણા નું ગૌરવ ભજવે છે ખાલી એની મજાક નહિ.

#સમુદ્રમંથન #ગુજરાતીનાટક #માતૃભાષા
આજે રાતે ઠાકોરભાઈ દેસાઈ હોલ પર ૯:૩૦ કલાકે ટીકીટ ત્યાં જ મળશે....

ગુજરાત દિવસ ની ઉજવણી કેવી રીતે કરશો? આખું વર્ષ હિન્દી ફિલ્મો જુઓ છો. આજે ગુજરાતી નાટક જુઓ. જે ગુજરાતીપણા નું ગૌરવ ભજવે છે ખાલી એની મજાક નહિ. #સમુદ્રમંથન #ગુજરાતીનાટક #માતૃભાષા આજે રાતે ઠાકોરભાઈ દેસાઈ હોલ પર ૯:૩૦ કલાકે ટીકીટ ત્યાં જ મળશે....

Let's Connect

sm2p0