ગ થી ગાંધી ; ગ થી ગોડસે નામના અક્ષરમાં ભલે ફરક ના હોય! પણ વિચારો માં ખાસ્સું અંતર હતું!! આજે ગાંધી નિર્વાણ દિવસ પર રેડ એફ એમની એક કોશિશ એ દિવસે એ ક્ષણે બન્ને ના મન માં ચાલતા વિચારો તમારા સુધી પહોંચાડવાની ; સાંભળો।

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

ગ થી ગાંધી ; ગ થી ગોડસે
નામના અક્ષરમાં ભલે ફરક ના હોય! પણ વિચારો માં ખાસ્સું અંતર હતું!!
આજે ગાંધી નિર્વાણ દિવસ પર રેડ એફ એમની એક કોશિશ
એ દિવસે એ ક્ષણે બન્ને ના મન માં ચાલતા વિચારો તમારા સુધી પહોંચાડવાની ; સાંભળો।

ગ થી ગાંધી ; ગ થી ગોડસે નામના અક્ષરમાં ભલે ફરક ના હોય! પણ વિચારો માં ખાસ્સું અંતર હતું!! આજે ગાંધી નિર્વાણ દિવસ પર રેડ એફ એમની એક કોશિશ એ દિવસે એ ક્ષણે બન્ને ના મન માં ચાલતા વિચારો તમારા સુધી પહોંચાડવાની ; સાંભળો।

Let's Connect

sm2p0