સૌથી વધારે શક્તિશાળી શું ? "પ્રાર્થના" ૨ દિવસ થી મોબાઈલમાં જે વાઇરલ વીડિયો જોઈએ છીએ એ જોઈને "ઉફ્ફ" તો નીકળી જાય છે, પણ એ પછી શું ? "વિશ્વશાંતિ" માટે ખરેખર પ્રાર્થના કરી છે ખરી ? ના કરી હોય તો અત્યારે જ કરી લો ..

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

સૌથી વધારે શક્તિશાળી શું ?
"પ્રાર્થના"

૨ દિવસ થી મોબાઈલમાં જે વાઇરલ વીડિયો જોઈએ છીએ એ જોઈને "ઉફ્ફ" તો નીકળી જાય છે, પણ એ પછી શું ?
"વિશ્વશાંતિ" માટે ખરેખર પ્રાર્થના કરી છે ખરી ?

ના કરી હોય તો અત્યારે જ કરી લો ..

સૌથી વધારે શક્તિશાળી શું ? "પ્રાર્થના" ૨ દિવસ થી મોબાઈલમાં જે વાઇરલ વીડિયો જોઈએ છીએ એ જોઈને "ઉફ્ફ" તો નીકળી જાય છે, પણ એ પછી શું ? "વિશ્વશાંતિ" માટે ખરેખર પ્રાર્થના કરી છે ખરી ? ના કરી હોય તો અત્યારે જ કરી લો ..

Let's Connect

sm2p0