ગ ધ નગર પ વર હ ઉસ ખ ત આશર પ ચ દ યક પહ લ બન વ ય લ ક લ ગ ટ વર ન આજ ધર સ ઈ કરવ મ આવ ય ડ યન મ ઈટ થ આજ બપ ર ત રણ અન ત રણ મ ન ટ બ લ સ ટ કરવ મ આવત એક ક લ ગ ટ વર ક ટ ર લ બ લ સ ટ પદ ધત થ ત ડ પ ડવ મ આવ ય છ

ગાંધીનગર પાવર હાઉસ ખાતે આશરે પાંચ દાયકા પહેલા બનાવાયેલા કુલિંગ ટાવર ને આજે ધરાસાઈ કરવામાં આવ્યા. ડાયનામાઈટ થી આજે બપોરે ત્રણ અને ત્રણ મિનિટે બ્લાસ્ટ કરવામાં આવતા એક કુલિંગ ટાવર કંટ્રોલ બ્લાસ્ટ પદ્ધતિથી તોડી પાડવામાં આવ્યા છે.

ગાંધીનગર પાવર હાઉસ ખાતે આશરે પાંચ દાયકા પહેલા બનાવાયેલા કુલિંગ ટાવર ને આજે ધરાસાઈ કરવામાં આવ્યા. ડાયનામાઈટ થી આજે બપોરે ત્રણ અને ત્રણ મિનિટે બ્લાસ્ટ કરવામાં આવતા એક કુલિંગ ટાવર કંટ્રોલ બ્લાસ્ટ પદ્ધતિથી તોડી પાડવામાં આવ્યા છે.

Let's Connect

sm2p0