ગાંધીનગર પાવર હાઉસ ખાતે આશરે પાંચ દાયકા પહેલા બનાવાયેલા કુલિંગ ટાવર ને આજે ધરાશય કરવામાં આવ્યા. ડાયનામાઈટ થી આજે બપોરે ત્રણ અને ત્રણ મિનિટે બ્લાસ્ટ કરવામાં આવતા ર કુલિંગ ટાવર કંટ્રોલ બ્લાસ્ટ પદ્ધતિથી તોડી પાડવામાં આવ્યા છે.

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

ગાંધીનગર પાવર હાઉસ ખાતે આશરે પાંચ દાયકા પહેલા બનાવાયેલા કુલિંગ ટાવર ને આજે ધરાશય કરવામાં આવ્યા. ડાયનામાઈટ થી આજે બપોરે ત્રણ અને ત્રણ મિનિટે બ્લાસ્ટ કરવામાં આવતા ર કુલિંગ ટાવર કંટ્રોલ બ્લાસ્ટ પદ્ધતિથી તોડી પાડવામાં આવ્યા છે.

ગાંધીનગર પાવર હાઉસ ખાતે આશરે પાંચ દાયકા પહેલા બનાવાયેલા કુલિંગ ટાવર ને આજે ધરાશય કરવામાં આવ્યા. ડાયનામાઈટ થી આજે બપોરે ત્રણ અને ત્રણ મિનિટે બ્લાસ્ટ કરવામાં આવતા ર કુલિંગ ટાવર કંટ્રોલ બ્લાસ્ટ પદ્ધતિથી તોડી પાડવામાં આવ્યા છે.

Let's Connect

sm2p0