એ... જી જી જી રેએએએએ જ રેએએએ.. દેશ આખાની માલીપા ચડી ગ્યો વગર પીધે દારૂ... એકલપન્ડે વીર વિરાટે રગદોળ્યા ઑયલા કાંગારું... ~ જય્યુબ વસાવડવી 🤓💪🏻🏹 ⛈🙃

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

Let's Connect

sm2p0