બા કહેતી...... સહ્સ્ત્રાર્જુન નાં નામ ની પાલવે ગાંઠ બાંધો તો ખોવાયેલુ મળી જાય... બા ને પૂછવા નુ જ રહી ગયું કે બા- ખોવાયેલું માણસ પણ ઍમ મળે? ને બા જતી રહી....

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

Let's Connect

sm2p0