હવે તો ઝાડ પરની કેરીઓ કંટાળીને પોતે જ ખરવા માંડી છે કારણ તે આંબાને પણ ખબર છે ભર ઉનાળે પથ્થર તાકી રમનાર બાળપણ હવે મોબાઇલમાં ખોવાઈ ગયુ છે.....

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

Let's Connect

sm2p0