વૃક્ષ પર પ્રેમી નું નામ લખવું, એના કરતા પ્રેમી ના ઘરની સામે એક વૃક્ષ વાવવું જોઈએ ... રોજે પાણી પીવડાવાના બહાને જોઈ પણ લેવાય ...

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

Let's Connect

sm2p0