વ ક ષ પર પ ર મ ન ન મ લખવ એન કરત પ ર મ ન ઘરન સ મ એક વ ક ષ વ વવ જ ઈએ ર જ પ ણ પ વડ વ ન બહ ન જ ઈ પણ લ વ ય

Let's Connect

sm2p0