૨૦૨૦ માં ક્યાંક પાડોશના વાટકી વહેવાર સચવાયા અને ક્યાંક મોઢા ઉપર જ દરવાજા બંધ થયા, સિક્કાની બંને બાજુ આ વર્ષે છતી થઈ, તમે તમારા સંતાનોને આ વર્ષે કેવા સંબંધો શીખવ્યા ?

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

૨૦૨૦ માં ક્યાંક પાડોશના વાટકી વહેવાર સચવાયા અને ક્યાંક મોઢા ઉપર જ દરવાજા બંધ થયા,
સિક્કાની બંને બાજુ આ વર્ષે છતી થઈ,
તમે તમારા સંતાનોને આ વર્ષે કેવા સંબંધો શીખવ્યા ?

૨૦૨૦ માં ક્યાંક પાડોશના વાટકી વહેવાર સચવાયા અને ક્યાંક મોઢા ઉપર જ દરવાજા બંધ થયા, સિક્કાની બંને બાજુ આ વર્ષે છતી થઈ, તમે તમારા સંતાનોને આ વર્ષે કેવા સંબંધો શીખવ્યા ?

Let's Connect

sm2p0