રાષ્ટ્ર્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીના જન્મદિવસ પર સાંભળો એમની કૃતિ, "ચારણકન્યા" સ્કૂલ માં ભણતા હતા, ગુજરાતીની ચોપડીની સૌથી લાંબી કવિતા, યાદ છે ખરું હજી?

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

રાષ્ટ્ર્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીના જન્મદિવસ પર સાંભળો એમની કૃતિ,
"ચારણકન્યા"
સ્કૂલ માં ભણતા હતા, ગુજરાતીની ચોપડીની સૌથી લાંબી કવિતા,
યાદ છે ખરું હજી?

રાષ્ટ્ર્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીના જન્મદિવસ પર સાંભળો એમની કૃતિ, "ચારણકન્યા" સ્કૂલ માં ભણતા હતા, ગુજરાતીની ચોપડીની સૌથી લાંબી કવિતા, યાદ છે ખરું હજી?

Let's Connect

sm2p0