શું કરૂં તો આ ધટા ધનધોર થાશે? કેટલાં પીંછાં લખું તો મોર થાશે? - સુરેન્દ્ર કડિયા

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

શું કરૂં તો આ ધટા ધનધોર થાશે?
કેટલાં પીંછાં લખું તો મોર થાશે?
- સુરેન્દ્ર કડિયા

શું કરૂં તો આ ધટા ધનધોર થાશે? કેટલાં પીંછાં લખું તો મોર થાશે? - સુરેન્દ્ર કડિયા

Let's Connect

sm2p0