ચાલ, મળીને ઍક ધગધગતું તાપણું સળગાવીઍ ઠરી ગયેલા શબ્દો માં કૂણી લાગણીવીઓ ભડકાવીઍ

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

ચાલ, મળીને ઍક ધગધગતું તાપણું સળગાવીઍ
ઠરી ગયેલા શબ્દો માં કૂણી લાગણીવીઓ ભડકાવીઍ

ચાલ, મળીને ઍક ધગધગતું તાપણું સળગાવીઍ ઠરી ગયેલા શબ્દો માં કૂણી લાગણીવીઓ ભડકાવીઍ

Let's Connect

sm2p0